Convocatòria per a sol.licitar formació intercentres amb assessorament del CEP sobre:  canvi climàtic i competència ecosocial.

Objectius: 

Curt termini: cohesionar metodologiesactualització dels coneixements sobre el canvi climàtic i els ODS, l’anàlisi  del currículum  i l’establiment de línies comunes d’actuació basades en experiències d’èxit per tal de millorar els processos d’ ensenyament i aprenentatge   relacionats amb l’educació ambiental.

Llarg termini: proposar i creació de  línea  estratègica de formació que doni resposta a les necessitats del sistema educatiu en relació a l’educació ambiental . Inexplicablement i malgrat les demandes de la comunitat educativa actualment no hi ha cap línea estratégica de formació relacionada amb el canvi climàtic i la competència ecosocial.

Destinataris: Docents de dos o més centres educatius de qualsevol etapa educativa.

Requisits: participació de mínim 15 docents de dos o més centres educatius que comptin amb l’ aprovació dels respectius claustres escolars i s´hagi  informat al consell escolar.

Termini de presentació de sol.licituds: 30 juny 2020.

Continguts: Temàtica relacionada amb l´educació ambiental fruit del consens dels centres participants. A mode orientatiu i a l’espera de les voltres aportacions,  algunes de les temàtiques suggerides estan relacionades amb:

  1. L´impuls de metodologies actives i  transformadores ( APB, APS, custòdia del territori,.. ) que afavoreixin un clima d’aula comunicatiu i participatiu pel que fa a l’ensenyament  de l’educació ambiental.
  2. El foment del treball global i interdisciplinar de l’ educació ambiental
  3. El reforç de les actituds positives i la seva canalització en actuacions concretes i argumentades en criteris científics per minvar l’ impacte del canvi climàtic.
  4. Fonamentar la visió del canvi climàtic en dades objectives provinents d´estudis científics. Possibilitat participació del Laboratori Interdisciplinari de Canvi Climàtic de la UIB.
  5. Elaboració de recursos i materials per facilitar un vertader canvi metodològic i curricular enfocat a l´ambientalització dels centres educatius
  6. La potenciació de l´educació ambiental i desenvolupament dels ODS dins els projectes de centre i la seva traducció en l’ambientalització dels centres educatius.

Duració : entre  20 i 40 hores, de les quals el 30% es poden destinar a ponències externes. La temporalització i organització de les sessions es concreta de forma negociada entre els centres participants. Es contempla la formació semipresencial o adaptada a les circunstàncies derivades de la nova normalitat.

Avantatges: Assessorament del  CEP. Crèdits de formació reconeguts.

Contacte: Si estàs interessat i comptes amb l´aprovació del teu claustre escolar contacta amb el Camp d’Aprenentatge Orient i Binifaldó telefonant 619 199 111, o bé escriu mail a cabinifaldo1@gmail.com especificant les temàtiques que més vos interessen  treballar a la formació i proposta de temporalització a mode orientatiu.

Important: Data màxima per comunicar la vostra participació 26 de juny de 2020.

Per més informació consultar document de la convocatòria.